Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NLD NEW VISION

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Z-channel, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met Z-channel een overeenkomst aangaat.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door Z-channel zijn bevestigd.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Z-channel zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van Z-channel kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod. Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Z-channel tot het aangaan van een overeenkomst. Z-channel heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
2.2 Een overeenkomst tussen Z-channel en Afnemer komt pas tot stand nadat Z-channel een aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Een overeenkomst tussen Z-channel en Afnemer komt, indien door Z-channel geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat Afnemer een opdracht heeft verstrekt en Z-channel uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die Z-channel ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan Afnemer heeft verzonden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van Z-channel zoals vermeld op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Z-channel gehanteerde prijslijst in euro’s en exclusief BTW.
3.2 De door Z-channel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door Z-channel tijdig aan Afnemer worden kenbaar gemaakt. 3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft Z-channel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Z-channel is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.
3.4 Indien op verzoek van Afnemer door Z-channel een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door Z-channel in dat verband gemaakte kosten aan te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.
3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van emballage wordt uitsluitend door Z-channel beoordeeld.

ARTIKEL 4: BETALING
4.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 107.3393.82 van de Rabobank ten name van Z-channel te Hoofddorp.
4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra Afnemer in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Z-channel op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Z-channel is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
4.3 Indien Afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer.De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Afnemer wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van Afnemer uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Z-channel is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
4.5 De rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Afnemer en Z-channel kennis te nemen. Z-channel blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Afnemer.

ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats of magazijn, zulks ter keuze van Z-channel.
5.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Z-channel de goederen heeft verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.
5.3 Z-channel zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangeven wanneer levering plaats zal vinden.
5.4 Indien het product door Z-channel bij Afnemer worden bezorgd is Z-channel gerechtigd de bezorgkosten in rekening te brengen.
5.5 Het is Z-channel toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Z-channel van die mogelijkheid gebruikt maakt is Z-channel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.6 De door Z-channel opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Z-channel door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Z-channel een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
5.7 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 6: AFNAMEVERPLICHTING
Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door Z-channel worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door Z-channel voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen-. Z-channel zal de goederen gedurende 3 weken aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door Afnemer opgehaald, dan is Afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten van opslag en eventueel vervoer, aan Z-channel te voldoen, zulks zonder dat Z-channel nog gehouden is tot levering van de goederen.

ARTIKEL 7: RISICO TRANSPORT
Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.

ARTIKEL 8: RECLAMES
8.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Z-channel te worden gemeld.
8.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Z-channel schriftelijk te worden gemeld.
8.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Z-channel de keuze het afgekeurde product voor rekening van Z-channel te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Z-channel is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.
8.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.
8.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN REPARATIE
9.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Z-channel uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.
9.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan – Z-channel worden toegezonden, dienen franco aan Z-channel te worden verzonden. Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Z-channel beslist.
9.3 Gerepareerde goederen worden door Z-channel onder rembours teruggezonden, ongeacht of het een reparatie onder garantie betreft of niet.
9.4 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Z-channel gerechtigd om de kosten van reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.
9.5 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

ARTIKEL 10: RISICO EN OPSLAG
10.1 Tenzij Z-channel schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Afnemer vanaf het moment van levering.
10.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.
10.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Z-channel,-is Z-channel gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Alle door Z-channel aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Z-channel tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van Z-channel op Afnemer, uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van renten en kosten, volledig aan Z-channel zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de
eigendomsrechten van Z-channel dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om Z-channel daaromtrent direct in te lichten.
11.2 Door Z-channel geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
11.3 Afnemer verleent Z-channel reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich zaken van Z-channel bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
11.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is Z-channel gerechtigd om de afgeleverde zaken waar op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2.500,– per overtreding.

ARTIKEL 12: MONSTERS EN MODELLEN
Indien door Z-channel een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 25.000,– per overtreding.

ARTIKEL 14: EXPORTVERBOD
Alle door Z-channel geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Afnemer in het overeengekomen land van levering. Het is Afnemer niet toegestaan de door Z-channel geleverde goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen. Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie door Afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer. Z-channel aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 15: ANNULERING
15.1 Indien Afnemer een reeds met Z-channel gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Z-channel verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door Z-channel reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Z-channel verschuldigd: – tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs;
– tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs; – tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs;
– tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs; – tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs; – minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs, zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.
15.2 Door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval gerestitueerd.

ARTIKEL 16: ONTBINDING
16.1 In de navolgende gevallen heeft Z-channel het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:
– Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Z-channel gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;
– Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
– Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
– Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
– Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
16.2 Als Z-channel de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Z-channel, vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE EIGENDOM
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Z-channel geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Z-channel.
17.2 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de producten
17.3 Afnemer erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.
17.4 Indien Afnemer, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Z-channel ,verbeurt Afnemer aan Z-channel een direct opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Z-channel zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Afnemer te verhalen.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Z-channel is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.
18.2 Indien Z-channel ,ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Z-channel aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering welke de schade heeft veroorzaakt. 18.3 Z-channel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Z-channel aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
18.4 Z-channel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.5 Z-channel is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers van Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om monteurs van Z-channel te helpen bij het monteren of onderhouden van de geleverde producten.
18.6 Afnemer vrijwaart Z-channel voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de tussen Afnemer en Z-channel gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 19: OVERMACHT
19.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75BW heeft Z-channel het recht om de uitvoering van haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden schade.
19.2 Z-channel is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 20: PRIVACYBESCHERMING
20.1 Alle gegevens die Afnemer aan Z-channel doorgeeft worden door Z-channel opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.
20.2. Op schriftelijk verzoek van de Afnemer zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
20.3 Z-channel verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

ARTIKEL 21: BIJZONZDER VOORWAARDEN TER ZAKE VAN VERHUUR
21.1 Z-channel is slechts aansprakelijk voor door Afnemer gelden schade, voor zover deze door de bij het aangaan van de huur afgesloten verzekering wordt gedekt.
21.2 Huurprijzen van Z-channel zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt verhoogd met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting van de apparatuur). Tenzij anders overeengekomen wordt de apparatuur door ons vervoerd. Huurprijzen van apparatuur bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door Z-channel ten behoeve van de verhuurde apparatuur te bewijzen diensten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Z-channel behoudt zich te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van de overeengekomen huurprijs.
21.3 Z-channel heeft in geval van een huurovereenkomst te allen tijde het recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld wanneer hiervan sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de gehuurde goederen moeten worden afgeleverd, niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Z-channel het recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.
21.4 Z-channel is gerechtigd meerkosten ten gevolge van bovenstaande door te berekenen aan Afnemer.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Z-channel hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 23: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit de met Z-channel gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 24: WIJZIGING EN VINDPLAATS ALGEMEN VOORWAARDEN
24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Z-channel staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 34196974.
24.2 Deze voorwaarden zijn ook te lezen op de internetsite van Z-channel, https://z-channel.nl van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Informeer naar onze oplossingen!